نظرسنجی از مشتریان

خواهشمند است برای هر یک از مولفه ها، از یک تا 100 یک امتیاز بدهید. اگر اظهار نظر دیگری دارید، میتوانید در بخش «سایر موارد» ذکر نمایید.


برای موارد زیر، یک امتیاز از یک تا صد تعیین کنید.